Navajamo povzetek ukrepov s področja visokega šolstva in raziskovanja, ki so predvideni v osnutku koalicijske pogodbe. Sicer je pomembna novost, ki jo vpeljuje kandidat za mandatarja, vzpostavitev vladne projektne pisarne, preko katere se bodo vodili glavni vladni projekti.

3.2. VISOKO ŠOLSTVO

Koalicijske partnerice si prizadevamo za kakovostno, odprto in odzivno visoko šolstvo. Da bi ta cilj s skupnimi napori dosegli, si bomo prizadevali razvijati kakovosten, pravičen (vsakemu, ki izpolnjuje vpisne pogoje, enkrat brezplačno dostopen študij) in učinkovit sistem za visoko kakovost študija, transparentno in stabilno financiranje ter večjo možnost vključevanja v mednarodno skupnost ter internacionalizacijo terciarnega izobraževanja – tako za tuje študente pri nas kot za mednarodne izmenjave študentov in pedagogov. Posebno pozornost namenjamo zagotavljanju inovativnih odprtih učnih okolij za izvajanje različnih prožnejših visokošolskih organizacij in oblik študija ter vzpodbudam za oblikovanje interdisciplinarnih študijskih programov. Krepili bomo odzivnost visokošolskega izobraževanja za tesnejše povezovanje z raziskovalnimi področji, gospodarstvom, širšim družbenim okoljem in vključevanjem študentov v različne dejavnosti ter s tem srednjeročno odpravili potrebo po pretirano socialni funkciji (umik mladih s trga delovne sile) teh stopenj izobraževanja.

Ukrepi:

1. Transparentna merila za podeljevanje akreditacij visokošolskih programov. Koalicijski partnerji se zavezujejo, da bodo zagotovili transparentna merila za podeljevanje akreditacij domačim in tujim ter javnim in zasebnim visokošolskih inštitucijam (preko avtonomnega delovanja NAKVIS-a).

2. Prožnejše oblike študija. Slednje zagotavljajo boljšo učinkovitost in možnost povezovanja programov ter njihovo internacionalizacijo.

3. Odprta učna okolja. Odprta učna okolja za učinkovito vključevanje pri pridobivanju učnih virov in pri sodelovanju v mednarodni strokovni skupnosti.

4. Profesionalni razvoj visokošolskih delavcev. Koalicijske partnerice bodo podprle profesionalni razvoj visokošolskih delavcev (štipendije in sredstva za mednarodno izmenjavo na osnovi kvalitete v mednarodnem merilu) in vzpostavile enotno evidenco visokošolskih učiteljev, pri čemer bo maksimalna neposredna pedagoška obremenitev visokošolskih učiteljev določena tako, da se bo upoštevalo izvajanje vseh javno veljavnih študijskih programov v Republiki Sloveniji.

5. Sprejem zakona o visokem šolstvu. Nov Zakon o visokem šolstvu bo (a) sistemsko uredil financiranja visokega šolstva, (b) enkratne pravice do brezplačnega študija na 1. in 2. stopnji visokošolskega študija ter sofinanciranja študija na 3. stopnji, ko/če so izpolnjeni vpisni pogoji, za vsakega državljana Republike Slovenije in EU. Obenem bo zakon jasno razmejil med javnim in zasebnim izvajanjem višješolske in visokošolske dejavnosti (pogoj za akreditacijo zasebnih inštitucij, ki imajo koncesijo nad javno dostopnimi študijskimi programi, bo družbena potreba, ki še ni dostopna v sistemu javnega visokega šolstva). Zakon omogočil tudi enakopravnejše kombiniranje pedagoške in raziskovalne obremenitve delavcev in delavk v visokem šolstvu.

3.3. RAZISKOVANJE

Koalicijski partnerji se bomo zavzemali za učinkovit, strateško umeščen, odziven in odprt raziskovalno-inovativen sistem. Zato bomo raziskave umestili v središče razvojne politike države ter zagotovili učinkovit sistem upravljanja raziskovalno-inovacijskega sistema. Prioritetno bomo s pomočjo jasnih kriterijev in stabilnega institucionalnega in projektnega financiranja krepili avtonomnost, odgovornost, kakovost in odprtost raziskovalnih organizacij. S spodbujanjem sodelovanja med gospodarstvom in raziskovalnimi organizacijami ter zagotavljanjem učinkovitega umeščanja slednjih v mednarodne raziskovalne mreže pa bomo spodbujali večstranske učinke raziskovalnih rezultatov. Obenem se bomo zavzemali, da bi zagotovili odprtost in transparentnost postopkov ter dosežkov z vidika kakovosti in učinkovitosti, odprtega dostopa do raziskovalnih podatkov in javne raziskovalne infrastrukture

Ukrepi:

1. Medresorsko sodelovanje razvojno-raziskovalne dejavnosti na nacionalni in mednarodni ravni v skladu s strateškimi usmeritvami države in EU. Vzpostavili in okrepili bomo horizontalno in vertikalno sodelovanje, usklajevanje in povezovanje raziskovalnega in inovacijskega sistema. Upravljalo se bo na najvišji ravni, kjer bo zanj pristojna posebna skupina ministrov. Medresorsko sodelovanje bo zagotavljalo tesno povezanost izvajanja raziskovanja in nove razvojne politike Slovenije in EU.

2. Karierni modeli. Za raziskovalke in raziskovalce bomo vzpostavili sodobne karierne modele, ki bodo povečali atraktivnost raziskovalnega poklica ter jasen in transparenten sistem kariernega razvoja raziskovalcev. Vsi razpisi za raziskovalna delovna mesta bodo objavljena na mednarodnem portalu EURAXES, s čimer bo zagotovljena mednarodna odprtost, mobilnost in konkurenčnost trga raziskovalne delovne sile, kar bo povečalo kakovost in učinkovitost raziskav v Sloveniji.

3. Odgovornost in etičnost. Odgovornost in etiko v raziskovanju bomo spodbudili s sprejetjem nacionalnega kodeksa etike, poštenosti in dobre prakse v znanosti ter oblikovanjem častnega razsodišča za znanstveno raziskovalno dejavnost.

4. Viri financiranja. Zmanjšali in povezali bomo različne vire oz. inštrumente financiranja raziskovalne dejavnosti in na ta način povečali preglednost poslovanja ter zmanjšali administrativna bremena raziskovanja. Posledično bomo povečali kakovost in učinkovitost raziskav na tistih področjih, ki so pomembna za razvoj družbe in gospodarstva. Namesto kvazi- konkurenčnega financiranja bomo vzpostavili institucionalno financiranje javnih raziskovalnih organizacij, kar jim bo omogočilo večjo avtonomnost in odgovornost pri upravljanju ter oblikovanju kadrovske in raziskovalne strategije. Hkrati pa bomo okrepili projektno financiranje znanosti, ki bo temeljilo na problemskih izhodiščih, ki jih je potrebno razrešiti za boljši razvoj slovenske družbe in gospodarstva. V ta namen bomo poskrbeli za koncentracijo sredstva in zmogljivosti raziskovalne dejavnosti.

5. Sistem ocenjevanja. Vzpostavili bomo evropsko primerljiv sistem ocenjevanja prijav in vrednotenja rezultatov ter učinkov raziskovalnega dela. V ta namen bomo vpeljali zunanje, mednarodne institucionalne evalvacije, ki pri končni izbiri upoštevajo širok spekter meril. Hkrati pa bo takšen sistem preusmeril pozornost s kvantitete objav na kvaliteto raziskav ter njihovih učinkov.

6. Odprt dostop. Omogočili bomo odprt dostop do raziskovalnih podatkov in javne raziskovalne infrastrukture, s čimer se bo za ista vložena sredstva povečala kakovost raziskovalnih rezultatov. Obenem bo odprt inovacijski sistem pripomogel k boljšemu sodelovanju med gospodarstvom in raziskovalnimi inštitucijami.

7. Mednarodno znanstveno sodelovanje. S sprejetjem strategije mednarodnega znanstvenega sodelovanja in spodbujanjem večje vpletenosti v Evropski raziskovalni prostor (European Research Area) bomo povečali nacionalno kritično maso raziskav. Večja sinergija in povezljivost nacionalnih in mednarodnih raziskovalnih zmogljivosti in sredstev, ki bo posledica sistemske komplementarnosti, bosta povečala kakovost in učinkovitost raziskav v Sloveniji. (Vir: siol.sdn.si/sn/doc/2014/7/osnutek.pdf)

-
Podpri Kvarkadabro!
Naroči se
Obveščaj me
guest

5 - št. komentarjev
z največ glasovi
novejši najprej starejši najprej
Inline Feedbacks
View all comments
rx170
9 - št. let nazaj

To je bolj ali manj isti shit kot do zdaj. Leporečne floskule in nič konkretnega.

"Zakon omogočil tudi enakopravnejše kombiniranje pedagoške in raziskovalne obremenitve delavcev in delavk v visokem šolstvu."

To mi je sumljivo podobno nekaterim idejam na Univerzi v Mariboru o sestavljanju plače iz projektov in pedagoške obremenitve/razbremenitve.

Upam, da sprejem zakona o visokem šolstvu ne pomeni sprejema tistega Pikalovega zmazka.

Po mojem si ne moremo obetati nič dobrega.

Anonimni
Anonimni
9 - št. let nazaj

“Transparentna merila za podeljevanje akreditacij visokošolskih programov. Koalicijski partnerji se zavezujejo, da bodo zagotovili transparentna merila za podeljevanje akreditacij domačim in tujim ter javnim in zasebnim visokošolskih inštitucijam (preko avtonomnega delovanja NAKVIS-a).” Svet agencije NAKVIS ima tudi zelo zanimivo članico, ki jo je imenovala vlada RS:http://test.nakvis.si/sl-SI/Content/Details/34Z njenim delom pa imamo res zagotovilo za pošteno transparentna merila pri podeljevanju akreditacij raznim visokošolskim inštitucijam… Ta avtonomna skupina najverjetneje ni nikomur odgovorna za rezultate svojega dela. Spet eno telo, ki deli davkoplačevalski denar brez nadzora.O dotični gospe članici po volju vlade RS pa si mislim svoje… Psi lajajo, karavana gre mirno dalje. Kako… Beri dalje »

Anonimni
Anonimni
9 - št. let nazaj

še pojasnilo: "Svet agencije NAKVIS je najvišji organ odločanja agencije.Člani sveta agencije delujejo strokovno, samostojno in neodvisno ter pri svojem delovanju niso vezani na sklepe, stališča in navodila institucij, ki so jih imenovale, ali drugih institucij.Člani sveta agencije pri izvajanju nalog in sprejemanju odločitev upoštevajo načela preprečevanja konflikta interesov in načela nepristranosti. V ta namen podpišejo posebno izjavo, s katero se zavežejo k spoštovanju načel, določenih v tem členu."(vir: http://test.nakvis.si/sl-SI/Content/Details/15) Zgoraj omenjena gospa pri svojem delu torej ni vezana na stališča vlade RS, ki jo je tja imenovala. Ali so člani sveta NAKVIS sploh komu odgovorni? Ta totalna neodgovornost neprofesionalnih… Beri dalje »

Anonimni
Anonimni
9 - št. let nazaj

Točka 5 bi bila ob pravilni implementaciji lahko obetavna. Točka 4 je scary (denar bo šel k tistim, ki so že pri koritu, nekaj dodatnega pa še FDVjevcem in pravnikom, ki tvorijo večino SMC), ostalo je politični bla-bla brez vsebine.

Anonimni
Anonimni
9 - št. let nazaj
Odgovor na  Anonimni

Ja, točka 4. "Viri financiranja" je res zelo nevarna! Kdo bo odločal, kaj je so problemi, ki jih je "potrebno razrešiti za boljši razvoj slovenske družbe in gospodarstva"?