Informirani doktorat visi med univerzo in fakulteto

  Iz zapisa v včerajšnjem Dnevniku:

  Doktorat o »spominu vode«, ki so ga na biotehniški fakulteti zavrnili, na univerzi pa potrdili, je razkril luknjo v pravilih: kot kaže, na ljubljanski univerzi sploh ni realno predvideno, da na zagovoru doktorata kdo pade. Ni namreč jasno, kaj potem z njim storiti. Rektor Ivan Svetlik upa, da bo doktorski naziv na koncu vendarle slovesno podeljen. 

  Štiri mesece po uspešnem zagovoru doktorata Nade Verdel, ki je raziskovala »spominske« lastnosti vode, še nič ne kaže, da bo doktorski naziv tudi kmalu podeljen. Mladi doktorji, ki so doktorate na ljubljanskih fakultetah letos zagovarjali kasneje kot Verdelova, so bili večinoma že slovesno promovirani. 

  Med drugim pa tudi:

  Na uglednem znanstvenem internetnem blogu Kvarkadabra so se v preteklih tednih pojavile ostre kritike tako doktorata kot ravnanja univerze. Verdelovi očitajo, da je preučevala lastnosti vode, ki z uporabljenimi raziskovalnimi metodami sploh niso dokazljive. V pogovoru za Dnevnik je profesor Dušan Hadži s Kemijskega inštituta, ki lastnosti vodikovih vezi v molekulah vode preučuje že šestdeset let, pojasnil, da trajno spreminjanje lastnosti vode, kot ga predvideva homeopatija, tudi ob najsodobnejših raziskovalnih postopkih ni utemeljeno, kaj šele, da bi ga bilo mogoče dokazati. 

  Hvala anonimnemu za link.

  10 KOMENTARJI

  1. In potem vse tiho je bilo…čakamo na promocijo…kaj pa drugega.

   Dela takega števila uglednih "botrov" (vse od dekanov do rektorjev), kot jih je sodelovalo pri tem doktoratu, pa res ne gre prezreti.

  2. Pojasnilo k članku v Dnevniku dne 30.07.2014 – prvi del

   K zapisu iz Dnevnika (30.06.2014) z naslovom »Informirani doktorat visi med fakulteto in univerzo« je potrebno zaradi boljšega razumevanja poteka tega doktorskega postopka dodati dvoje informacij.

   1. doktorske postopke pravno urejajo Statut Univerze v Ljubljani in dodatno pravila članic Univerze v Ljubljani, na Biotehniški fakulteti so to »Pravila o postopkih za pridobitev naslovov doktor in magister znanosti na Biotehniški fakulteti«. V vseh verzijah teh pravil na Biotehniški fakulteti od leta 1998 pa do njihove spremembe letos je bilo v 8. odstavku 20. člena zapisano, cit.:

   »Če komisija za zagovor disertacije sklene, da zagovor ni bil uspešen, mora podati senatu fakultete pisno poročilo o razlogih za neuspešni zagovor. Člani komisije lahko podajo ločena poročila. Senat fakultete na prvi redni seji, na katero vabi predsednika komisije za zagovor in kandidata, obravnava skupno poročilo komisije za zagovor ali ločena poročila članov. Senat fakultete oceni in sklene ali so podani tehtni razlogi za razveljavitev sklepa o sprejemu doktorskega dela ali je sklep komisije za zagovor neumesten ali se zagovor ponovi v roku dveh mesecev. Postopek za ponovni zagovor doktorske disertacije je enak kot za prvi.«

   Iz zapisnika 15. seje senata Biotehniške fakultete z dne 23.4.2012 je razvidno, kako se je odločil fakultetni senat o poročilih članov strokovne komisije za zagovor po soočenju članov senata s predsednikom komisije za zagovor in vabljeno mag. Nado Verdel:

   SKLEP št. 3.: S predpisano večino je bilo izglasovano, da se sklep ne razveljavi, s čimer je senat Biotehniške fakultete potrdil sklep komisije za zagovor disertacije, da zagovor doktorske disertacije ni bil uspešen.

   Peter Maček
   David Stopar
   (se nadaljuje v drugem delu-komentarju)

  3. Pojasnilo k članku v Dnevniku dne 30.07.2014 – drugi del

   2. v zapisniku z 32. seje Senata Univerze v Ljubljani dne 27.11.2012 je v točki Ad 15) Razno zapisano, citiramo dobesedno (brez imena in priimka neuspešnega študenta):

   »Rektor je poročal senatorjem o zapletu pri zagovoru doktorskega dela mag. Nade Verdel na Biotehniški fakulteti. Pomočnik rektorja Miroslav Birk je poročal o formalni plati postopka in ugotovil, da je postopek tekel v skladu s statutom univerze. Komisija za zagovor je zagovor ocenila kot slab. Kandidatka se je pritožila na senat fakultete, na seji senata ponovno zagovarjala svoje mnenje in pritožbo, senat pa je pritožbo zavrnil. Pravila fakutete pa določajo, da po negativni odločitvi senata fakultete kandidat lahko o tem obvesti senat univerze. Kaj stori po tem senat uneverze ne določajo ne pravila fakultete in ne statut univerze. In sedaj je zadeva pred senatom univerze. Rektor je podrobno razčlenil zadevo in postavil vprašanje, kaj storiti s kandidatom, če je zagovor negativen. Ugotovil je, da postopek ni dorečen in da ne sme biti v dvomu v škodo kandidata. Izhod bi bil, da se kandidat lahko pritoži na oceno, pa tega nimamo v statutu. Tako menimo, da bi v dvomu in ob pravni praznini pošteno ravnali, če bi senat fakultete zaprosili, da o zadevi ponovno glasuje. O zadevi je svoje mnenje predstavil tudi senator-dekan fakultete. Po razpravi je rektor ugotovil, da ni jasno, ali kandidat doktorski zagovor lahko ponavlja ali ne. Senatorji so tudi menili, da je v tujini dosti podobnih primerov, ki jih rešujejo in bi bilo dobro, če bi se po takih primerih ravnali. Rektor je predlagal sklep.

   SKLEP št.15.:
   Senat imenuje komisijo v sestavi: prof.dr. Borut Božič, prof.dr. Janez Kranjc, prorektor prof.dr. Miha Juhart, pomočnik rektorja Miroslav Birk in rektor, s pooblastilom, da poiščejo rešitev za zadevo mag. Nada Verdel ali pa obvesti senat, da rešitve ni našla. Komisija naj preveri in poišče rešitve tudi za druge primere (ime priimek, fakulteta), ki so ostali nerešeni na doktorskem študiju na univerzi.

   Sklep so senatorji sprejeli soglasno.«

   Če skleneva:

   1) predlog prve strokovne komisije za zagovor doktorske disertacije mag. Nade Verdel v sestavi prof.dr. Peter Maček, prof dr. David Stopar, prof.dr. Slavko Pečar in prof.dr. Peter Bukovec (imenovana s sklepom senataa Biotehniške fakultete) senatu Biotehniške fakultete in njegov sklep, da sprejme negativen predlog komisije za zagovor v varianti brez možnosti ponovnega zagovora (glej točko 1 zgoraj), sta bila v skladu s Statutom Univerze v Ljubljani in določili »Pravil o postopkih za pridobitev naslovov doktor in magister znanosti na Biotehniški fakulteti«, kar je potem potrdila tudi strokovna služba (Miroslav Birk) Rektorata Univerze v Ljubljani (točka 2 zgoraj).

   2) še več, iz javno dostopnih zapisnikov senata Univerze v Ljubljani (http://www.uni-lj.si/o_univerzi_v_ljubljani/organizacija__pravilniki_in_porocila/organi_univerze/senat/) ni mogoče zaslediti sklepa oziroma mnenja komisije iz sklepa št. 15 (glej zgoraj). Prav tako ni v zapisnikih senata Univerze v Ljubljani zaslediti poročil(a) posebne strokovne tričlanske komisije komisije, ki jo je imenoval senat Univerze v Ljubljani že prej, to je dne 26.06.2012, in ki bi naj poročala univerzitetnemu senatu o svojih ugotovitvah.

   Zaradi spornosti in odmevnosti bi si celoten doktorski postopek zaslužil natančno strokovno in pravno revizijo.
   Peter Maček
   David Stopar

   • Spoštovana profesorja Maček in Stopar,

    najlepša hvala za pojasnila in vajin trud. A očitno so "ozadja" zadosti močna, da se nič ne zgodi. Kdaj bomo lahko tako pojasnilo prebrali na straneh Univerze v Ljubljani? Skupaj z opravičilom vsem, ki se pravil (še) držijo?

  4. (iz komentarjev na članek v Dnevniku)
   Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo in njen profesor dr. Peter Bukovec za različne naročnike izvajata različne raziskave:

   – Informirani ključ USB – »Na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo ljubljanske univerze so z elektrografijo ugotovili (univ. prof. dr. Peter Bukovec), da uporaba Zaščitnega ključa USB znatno poveča človekovo biopolje (avro).« glej http://poznik.si/index.php/sl/izdelki/zascitni-usb-kljuc

   – Energetska okna MIK Celje – »Pitje vode, ki je bila izpostavljena vplivu energetskih oken, ima zelo ugoden vpliv na človeški organizem. To trditev smo preverili in dokazali z meritvami biopolja desetih oseb. Vsem, ki so sodelovali v poskusu, smo najprej izmerili biopolje, nato pa so izpili kozarec vode, ki je bila izpostavljena vplivu energetskih oken. Meritve biopolja po pitju vode so v vseh primerih pokazale pozitivne učinke.« glej http://www.mik-ce.si/fileadmin/user_upload/pdf_doc/Porocilo_prof.dr.Bukovec.pdf

   – Informirano steklenico (informirana voda) – http://www.misteriji.si/datoteke/dat_1340_Voda_se_izboljsa_hipoma.pdf

   – in številne druge …

   Mogoče bi bil za bralce zanimiv podatek, koliko fakulteta in kemijsko tehnologijo ter njeni profesorji zaslužijo s pisanjem takšnih raziskav / mnenj.

  PUSTITE KOMENTAR

  Vpiši svoj komentar!
  Prosimo vpišite svoje ime

  This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.