Kaj potrebuje sodobna univerza?

  Pri Kvarkadabri smo zbrali predloge za izboljšanje delovanja naših univerz, s posebnim poudarkom na Univerzi v Ljubljani, ki jo vsi najbolje poznamo. Predlogi so nastali na osnovi javnih debat na naših forumih, v katerih je sodelovalo tudi veliko uspešnih mladih znanstvenikov iz tujine. Vsi ste vabljeni, da ideje pokomentirate in seveda še kaj dodate.

  Nekatere od predlogov je mogoče uresničiti takoj brez dodatnih sredstev, pri drugih bi bile verjetno potrebne globlje sistemske reforme. Mnogi od predlogov so in so bili vsebovani v strategijah Univerze v Ljubljani in razvojnih vizijah države na področju znanosti in visokega šolstva, a se žal do danes še niso udejanjili. Tako so še posebej dobrodošle ideje, kako omenjene predloge sploh uresničiti.

  1. Sodoben in transparenten sistem odločanja, ki temelji na zaupanju zaposlenim in njihovi osebni odgovornosti za sprejete odločitve

  • Univerza smo ljudje. Ni druge možnosti, kot da učiteljem pri njihovih odločitvah zaupamo in hkrati od njih terjamo odgovornost za te odločitve. Da lahko odgovornost po sprejeti odločitvi zares terjamo, mora biti vsaka večja odločitev pisno obrazložena, da lahko kasneje neodvisni nadzor oceni, ali je šlo pri njej za nepravilnosti/korupcijo/šlamparijo (ne ocenjuje se le odločitev sama, ampak tudi smiselnost obrazložitve). 
  • Vsaka večja odločitev mora biti vsebinska in ne posledica odkljukanja birokratskih točk in paragrafov (npr. ne sme se dogajati, da gre izredni profesor za tri mesece na obisk na Univerzo v Celovec ali na Reko samo zato, da odkljuka enega od kriterijev za rednega profesorja).

  2. Sodoben »tenure« sistem zaposlovanja učiteljev

  • Univerza in fakultete imajo izdelano kadrovsko politiko, v kateri opredelijo načrtovano dinamiko zaposlovanja in kadrovske regeneracije. 
  • Razpisi za učiteljska mesta so dovolj dolgo odprti. Splošni kriteriji za izbor so enaki za celo univerzo, v prvi vrsti: 
   • znanstveno delo 
   • pedagoško delo 
   • stik z gospodarstvom / strokovno delo 
   • uspešnost kandidata na razpisih za projekte 
   • predstavitveno predavanje (»job talk«), ki ga ocenjujejo tudi študenti 
   • intervju + načrt dela 
  • Kriteriji so lahko deloma prilagojeni potrebam fakultet, predvsem pa morajo biti transparentni in znani vnaprej. 
  • »Habilitacijo« kandidat dobi s tem, ko je izbran na delovno mesto. 
  • Razpisna komisija izbere kandidata, ki po vsebini najbolj ustreza kriterijem, izbor kandidata pa mora nato natančno pisno utemeljiti (npr. zakaj so vzeli nekoga, ki je znanstveno močnejši, a pedagoško šibkejši od konkurenta). 
  • Za nadzor nad delom razpisnih komisij se zagotovi ustrezen neodvisen nadzor, sestavljen iz uglednih profesorjev (iz tujine?). 
  • Reference, na osnovi katerih je izbran kandidat sprejet, in obrazložitev razpisne komisije se objavijo na internetu, da imajo vsi možnost videti, kakšne kandidate in zakaj univerza sprejema v službo. 
  • Tako dobljeno učiteljsko mesto je za določen čas, praviloma ne manj kot tri in ne več kot pet let. Kandidatu se že vnaprej pove, kaj mora v tem času doseči (članki, učbeniki, zadovoljni študenti…) in se potem tudi sproti obvešča o njegovi uspešnosti. Če kandidat kljub temu ne izpolni pričakovanj, izgubi službo (ker se o uspešnosti sproti obvešča, se ne more zgoditi, da na cesti pristane čez noč). Če so pričakovanja izpolnjena, dobi izredno profesuro in službo za nedoločen čas. 
  • Delovno razmerje za nedoločen čas je osnovni pogoj za avtonomijo učiteljev in s tem za avtonomijo celotne univerze. Ko si učitelj enkrat prisluži namestitev za nedoločen čas, ga ne morejo odpustiti brez zelo tehtnega razloga. Premajhno število vpisanih študentov ali zmanjšano financiranje ne more biti tak razlog. Prej si morajo vsi na fakulteti znižat plačo, kot pa da enega učitelja odpustijo. 
  • Redno profesuro dobijo tisti, ki izpolnijo še določene dodatne kriterije 
  • Novih asistentov se ne zaposluje več za nedoločen čas. Na novo zaposleni asistenti so podiplomski študenti ali podoktorski raziskovalci, ki dobijo štipendijo za določen čas, v zameno pa učijo vaje.

  3. Čim širši nabor predavateljev za vsak temeljni predmet

  • Na dodiplomskem študiju mora imeti vsak temeljni predmet več možnih predavateljev in predavatelji se morajo na določen čas menjati. Noben temeljni predmet ne sme biti fiksiran na le enega predavatelja, ki ga predava do pokoja. 
  • Če na katedri ni dovolj učiteljev, ki bi se lahko na predmetu menjavali, se lahko katedre tudi združujejo (tudi med fakultetami). 
  • Predmeti niso “last predavateljev”, ampak so za njih v prvi vrsti odgovorni oddelki in fakultete. Prav tako je premajhno število študentov na kakšnem predmetu predvsem problem fakultete in ne samo problem predavatelja. 
  • Zunanji predavatelji, ki učijo dele predmetov ali izbirne predmete, se lahko za krajši čas najamejo po potrebi, brez prevelike birokracije, ampak seveda spet z obrazložitvijo. Če se za nazaj pri tem ugotovi nepravilnosti, se odgovorni sankcionirajo. 
  • Ta predlog se sicer ne tiče univerze, pa vendar: hkrati z univerzo bi bilo dobro reorganizirati tudi inštitute, ki so v nekem smislu tako ali tako plačani iz iste malhe. Če bi od raziskovalcev, ki so na inštitutih zaposlenih za nedoločen čas, zahtevali, da učijo eno / dve uri na teden (npr. tako, da bi imeli polno plačo le, če bi to počeli), bi lahko zelo razbremenili učitelje na fakultetah, produkcija inštitutov pa ne bi padla. Mnogi raziskovalci to tako ali tako že počnejo, le da je sistem trenutno zelo netransparenten.

  4. Nagrajevanje dela glede na uspešnost

  • Brez nagrajevanja glede na uspešnost ne gre. Predvsem pa mora biti sistem nagrajevanja transparenten, enostaven ter posledično lahko preverljiv. Pravilnik o nagrajevanju naj na enem mestu vključuje vse učiteljevo delo (učenje, raziskovanje, administrativno delo…). Za pedagoške obveznosti take delitve na nekaterih fakultetah že obstajajo. Če kdo dobi neutemeljen “dodatek” k plači, morajo avtomatično slediti sankcije. 
  • Vsi učitelji (tudi redni profesorji) se na nekaj let ocenjujejo in se jim glede na njihovo uspešnost prilagaja plača. Gibljivi del plače je seveda stvar razprave, recimo nekje med 10% in 25%. 
  • Univerza mora spodbujati, da se lahko uspešnemu raziskovalcu, ki pridobi raziskovalni projekt, za čas trajanja projekta zmanjšajo pedagoške obveznosti.

  5. Zmanjšanje birokracije na vseh področjih

  • Sistem javnih razpisov ne deluje. Včasih mora tako raziskovalec kupiti dražjo stvar le zato, ker ponudnika cenejše ni v sistemu javnih naročil. Včasih je že nakup letalske vozovnice pri nizkocenovnih ponudnikih misija nemogoče. Zaradi sistema javnih naročil se računalniška oprema nabavlja enkrat letno, kar pomeni, da se ne nabavlja v skladu z dejanskimi potrebami. 
  • Če so sredstva preveč namenska, ne morejo biti porabljena najbolj racionalno. Npr. včasih je denarja dovolj, da se avla stavbe tlakuje v marmor, hkrati pa tega istega denarja zakonito ni mogoče porabiti za zaposlitev mladega raziskovalca.

  6. Na novo definiran izredni študij

  • Izredni študij se ukine. Izredni študij na javni univerzi ne sme biti servis za tiste, ki niso bili sprejeti na rednem študiju, imajo pa denar za šolnino. Hkrati s tem je treba seveda doseči tako financiranje rednega študija oziroma delovanja univerze, da tudi fakultete izrednega študija ne bodo potrebovale za finančno preživetje. 
  • Če je potreba na trgu, lahko ostane izredni študij ob delu, a ga je treba jasno ločiti od ostalega. Diploma ob delu ne more biti enakovredna običajni diplomi, ali pa je z rednim študijem nekaj narobe. Za študij ob delu bi lahko fakultete odprle »šole«, v okviru katerih bi se tak pouk izvajal.
  Samo Kreft
  Prof. dr. Samo Kreft, farmacevt. Je izredni profesor na Fakulteti za farmacijo, kjer raziskuje zdravilne rastline in druga zdravila naravnega izvora ter o tem predava študentom farmacije (predmet Farmacevtska biologija z genetiko) in biokemije (predmet Rastlinska biokemija). Strokovne funkcije opravlja tudi na Evropski agenciji za zdravila v Londonu ter pri slovenski Agenciji za zdravila. Poleg znanstvenih je napisal tudi preko 60 poljudnih in strokovnih člankov v revijah Proteus, Farmacevtski vestnik, Herbika, Delo&Dom in Zdravje ter v Enciklopedijo Slovenije. Od leta 1987 je član Prirodoslovnega društva Slovenije, v letih 1999 do 2005 je bil član izvršnega odbora in tajnik tega društva. Član Slovenskega farmacevtskega društva je od leta 1991. Član Botaničnega društva Slovenije je od ustanovnega občnega zbora leta 1998 naprej. Samo Kreft je poročen in oče treh otrok.

  39 KOMENTARJI

  1. "Novih asistentov se ne zaposluje več za nedoločen čas. Na novo zaposleni asistenti so podiplomski študenti, ki dobijo štipendijo določen čas za podiplomski študij, v zameno pa učijo vaje." — Vaje na določenih (večini?) smereh so temeljni stik študentov z aplikativno stranjo vede in s tem, kaj bodo počeli v prihodnosti. Zato menim, da PODIPLOMSKI ŠTUDENTJE (brez kakršnihkoli praktičnih izkušenj torej) še zdaleč niso kompetentni za izvajanje vaj. Takorekoč bi nosili večjo odgovornost kot profesorji, saj direktno posredujejo znanje, ki ga diplomiranec uporablja, ko se zaposli.

   • Pa saj so že zdaj izvajalci vaj pogosto (praviloma?) mladi raziskovalci in asistenti, ki še nimajo doktorata, torej podiplomski študenti, ki se od ostalih študentov razlikujejo le po zagotovljenem dohodku in plačanem podiplomskem študiju. Je pogodba za nedoločen čas jamstvo kvalitete?
    Če bi vaje lahko izvajali le tisti z doktorati, pa bi bil nivo gotovo višji, vendar tega ni nikjer.

  2. Kaj pa bo s tistimi asistenti, ki so takoj po doktoratu brez post-doca dobili asistentsko mesto za nedoločen čas in jim zdaj po več kot 5 letih (v nekaterim primerih več kot 10 let) še vedno ni uspelo priti niti do habilitacije za docenta? A nebi tudi takšnim, po zgornjem "tenure" predlogu, morale tudi slediti konsekvence?

  3. Tale zadnja kitica o ukinitvi izrednega študija mi ni jasna. Čemu služi? A gre zato, da se na fakulteto lahko vpišejo samo tisti, ki so bili dovolj uspešni prej? Torej če ni izrednega študija in nisi imel dovolj točk za vpis, moraš izboljšati najprej rezultat na maturi? Zanimivo. Morda celo dobro.

   (zdravapamet)

  4. Dobri predlogi – v glavnem bi naš sistem približali ameriškemu, ki kar dobro deluje.

   Vsekakor je prav, da fakultete dobijo več avtonomije. Me pa vseeno malo skrbi, da se ob takem sistemu ne bi določene manj kvalitetne fakultete ali univerze spremenile v še večje samopostrežne trgovine za profesorje ter tiskarne pildkov za študente. Ker je v Ameriki vrednost diplome pri delodajalcu zelo odvisna od ugleda univerze, pri nas pa znaten del diplomantov potrebuje le X-to stopnjo izobrazbe za službo v javnem sektorju (ali napredovanje v X-ti plačni razred), je lahko kopiranje njihovega sistema tudi nevarno.

   • Ja, zahteve po formalni izobrazbi v javnem sektorju so verjetno glavni razlog za inflacijo diplom v našem visokošolskem sistemu (na to kaže tudi vse večja priljubljenost uporabe funkcije copy-paste pri doplomah, magisterijih in doktoratih ljudi iz javne uprave ;-). Ampak dokler bo po takih pildkih povpraševanje, toliko časa bo tudi ponudba. Mogoče bi k dvigu kvalitete slovenskega visokošolskega sistema še največ prispevalo črtanje vseh zahtev po izobrazbi za javni sektor. In bi namesto tega uvedli sprejemne izpite za javni sektor (EU uprava ima na primer svoje "concours", pa tudi v Franciji imajo nekaj podobnega, če se ne motim).

   • Hm. Nisem še zasledil, da bi kakšno naše podjetje za raziskovalca vzelo nekega osnovnošolca ali srednješolca. A ti si, anonimni?
    Mogoče pa bi bilo res za Slovenijo in tudi zate bolje, če bi zakonodajno-pravno službo DZ-ja sestavljali avtomehaniki in kuharji in zdravstveni tehniki (samo konkretni primeri). Se upaš preskusit svojo tezo?

    (zdravapamet)

    (Zdravapamet)

   • Ja, "izobrazba" ni isto kot "formalna izobrazba" in "javni sektor" ni isto kot "javna uprava". Moja napaka, sem se malo površno izražal.

    Zaposlovanja v zasebnih podjetjih sicer ne poznam od blizu, ampak upal bi si ugibati, da je v podjetjih bolj pomembno, kaj kdo zna, kot kakšno formalno izobrazbo ima (ob takih diskusijah sta standardna argumenta proti formalni izobrazbi tista falirana študenta, ki sta le s "srednješolsko izobrazbo" več kot uspešno vodila Microsoft in Apple).

    Da ne bo pomote: izobrazba je seveda ena najbolj važnih stvari na svetu. Kar sem hotel povedati je le, da je formalna izobrazba (tudi z UL) vedno slabše merilo za izobraženost. Sprejemni izpiti za javno upravo so ena možnost, kako visokošolske ustanove spodbujat, da svoje študente čim več naučijo, ne pa da jim čim prej dajo diplomo. A morda kdo ve, kako je zaposlovanje v javni upravi urejeno drugod po svetu, recimo v ZDA ali na Švedskem?

    (Anonimni 18. december 2012 15:36)

   • Vidiš, to je tisto. Neka firma, ki nekaj konkretnega dela, rabi človeka, ki zna to delati ali zna teorijo in prakso, da bo to delal. Tega je največ. Zdaj, če ti namiguješ na bolj "informacijske" firme, potem imaš morda res prav. Ampak za večino inženirjev in znanstvenikov je situacija taka: "si se naučil ali se nisi, imaš diplomo ali je nimaš." To, ali pozna obrat v določeni firmi, je irelevantno. Njih zanima, če je študiral, ker to naj bi jim povedalo, da bo možakar naštudiral, se priučil, kar je treba, da jim bo lahko prinesel zaslužek. Zelo zelo redko se zgodi, da bi firme zaposlovale kar neke ljudi, ki niti formalnih študijskih prekusov niso dali skozi.

    Jasno, tudi z osnovno šolo lahko začneš firmo. Če znaš lotati, si že popravil kakšen televizor, po moje brez problema odpreš TV-servis.

    Če greš na primer na FMF, kjer učijo med drugim tudi fiziko, boš videl, da tam skorajda ne želijo, da bi diplomiral. Ker te želijo čim več naučit, to pa se nikoli zares ne konča. K sreči imajo diplomante. In zdaj ko iščeš delo, je popolnoma jasno in normalno, da ne boš recimo vedel, kakšen postopek uporabljajo v firmi Elektrode Jesenice za oplastitev kovine. Ampak znaš fiziko, jo živiš in čutiš, zato se boš v nekaj dneh priučil. Tako da ta krilatica o tem, da so "izobraženi" manj razgledani kot neizobraženi sploh ni relevantna, tudi če je res. Za gospodarstvo je važna celota oziroma nekakšno povprečne. Od fluktuacij pač ne moreš živeti.

    (zdravapamet)

   • No, Gates morda res ni potreboval formalne izobrazbe iz informatike na Harvardu, ker je o računalnikih verjetno več vedel kot njegovi profesorji, ampak po drugi strani je pridno poslušal predavanja iz poslovnih ved, prava in podobnega, ker se je zavedal, da mu bodo zelo koristila kasneje v poslovnem svetu. Gates je pač v slabih 3 letih študija v polni meri izkoristil resurse, ki mu jih je ponujalo univerzitetno okolje (vključno z računalnikom PDP-10, ki ga je z Allenom uporabljal za testiranje BASIC-a), tako da je pravzaprav vseeno, ali ga je formalno zaključil. Poleg tega je MS od vsega začetka programerje iskal na najboljših univerzah in najboljše kandidate seveda zaposlil po diplomi.

  5. Bom začel od kraja, pri ukinitvi izrednega študija. Naj ne bo pomote, kar se mene tiče ga lahko ukinemo, konec koncev bi mi bilo vseeno, če bi ukinili študij na sploh … Če smo že začeli z ukinjanjem "svega i svačega", pa dajmo tudi študij.

   Tisto, kar pa bi želel slišati od predlagateljev atkšnih in drugačnih predlogov, pa so vendarle resni argumenti. Namreč argument: "Izredni študij na javni univerzi ne sme biti servis za tiste, ki niso bili sprejeti na rednem študiju, imajo pa denar za šolnino." je milo rečeno smešen. Zakaj? Sam sem še vedno izredni študent (napisati moram diplomsko delo, pa mi je to taka mora, da čakam da sprejmejo zakon, s katerim bodo diplomske naloge ukinili :)), ampak pri meni ni bil problem, da nisem bil sprejet na redni študij, temveč toi, da ko sem končal 4. letno tehnično izobrazbo je ta v naši družbi imela takšno veljavo, da se nismo vsi, kot po tekočem traku, odločali za študij. To so praviloma storili tisti, ki so želeli npr. raziskovati, razvijati, načrtovati … tehniki in inženirji (višja šola) pa so praviloma njih dognanja spravljali v "življenje". Vendar se časi spremenijo. Začele so prihajati v podjetja mlajši, ki so pa že padli v tiso generacijo, katero lahko imenujem "vsi na študij", s čimer se je povečal pritisk na nas tehnike po tem, da doštudiramo, kar koli – važen je postal "papir" – skratka vedno bolj negotovi časi. Pri mnogih poklicih se je tudi zakonodaja tako spremenila, da so ljdje morali končati vsaj višjo šolo, verjetno bi s enašlo še kaj.

   Torej nikar posploševati z nekimi "ki niso bili sprejeti" ugotovitvami.

   Sam sem obiskoval FPP v Portorožu. Na tej fakulteti je študiralo in tudi danes študira lepo število izrednih študentov. Izredni študentje smo imeli korist od študija, spoznali smo tehnologije, tehnična sredstva, pravo, ekonomijo, skratka marsikaj kar se tiče prometa oziroma transporta. Fakulteta pa je imala korist od nas, saj je pridobila sredstva, in je s tem denarjem zgradila "čolnarno" (simulator, navigacija, …), zelo sodoben objekt, ki omogoča pomorcem mnogo kvalitetnejši študij. Skratka, obojestranska korist.

   Bodimo previdni pri predlogih …

   Dragan Stojanović

   • Vprašanje, ki se mi potem zastavlja, je: ali je problem, ker tehniki niso več cenjeni zaradi porasta diplomantov te in one fakultete ali je problem, ker s porastom diplomantov tehnikom padajo plače? In s tem, da višja izobrazba pomeni večjo plačo? Ali oboje?

    Mogoče pa predlagatelji teh sprememb razmišljajo bolj napredno. Morda so gledali Star Trek. Morda imajo pri vsem tem v mislih boljši svet, v katerem akvizicija bogastva ni glavno gonilo življenja, v katerem se da z vsakim delom (!vsakim!) popolnoma normalno živeti v suhih ogrevanih sobah, z avtomobili itd. Morda v njihovem svetu tehnik ne bi bil nič manj spoštovan od diplomiranega pedagoga. Razlika v njunih plačah pa bi bila le "fiktivna", torej ne realna, tj. življenjska.

    (ZdravaPamet)

   • Ne, problem je veliko globji. Je na nek način zelo podoben problemu, ki ga R. Močnik lepo opiše v enem od njegovih predavanj – katerega sem že nekajkrat objavil tako, da tega več ne nameravam – torej problemu iz časa začetkov fordizma, ko se na ameriških tleh pojavi številčna delovna sila, katera je bila zelo kompatibilna za delo na tekočem traku – recimo, poznavanje jezika je bilo pravzparav irelevantno, ni bilo potrebno "mojstersko" znanje … – in ki je zmanjšala ceno dela "delavcem staroselcem". Naj tu zgolj dodam, da je Fordu uspelo s tem v nekaj letih praktično uničiti sindikate.

    V čem je podobnost? Podbnost je v tem, da je naš trg preplavila masa visokoizobraženih ljudi, ki so zaradi "manjka" dela bili pripravljeni delati za vedno manjšo mezdo. Skratka "poplava-zmanjšanje".

    S tem pa pridemo do zanimivega družbenega paradoksa, torej ne da višja izobrazba pomeni večjo plačo, temveč ravno obratno: (Številna) Višja izobrazba (na trgu) pomeni nižjo plačo – za vse nas.

    No in naj odgovorim na tvoje vprašanje/dilemo: problem je, da sistem povsem umetno, z vedno novimi vzvodi povzroča, da za vedno manj denarja dobi vedno več znanja. Po domače: "ovce so vedno večji eksperti in vedno bolj poceni".

    Tovariš ZdravaPamet, evo že leta berem napredne misli oziroma mislece, ki želijo oziroma imajo v mislih boljši svet … zato imam en mejčkan izkušenj, in zato sem pravzaprav slab "kupec", tako da …

    Lahko pa začnemo z enim lažjim "potrošniškim vprašanjem": Kaj za vraga je "boljši svet"?

    Dragan Stopjanović

   • Ah ja. Ni se mezda znižala zaradi "poplave" izobraženih. Znižala se je, ker se je lahko. In bi se tudi, če ne bi imeli te "poplave". Študij je brezplačen že lep čas. Pač prej ljudje niso šli šudirat. Lahko bi celo postavil nesramno tezo: kaj pa če so vsi ti študirani ljudje šli študirati, KER je bil standard boljši, KER jih je zanimalo. A ni čudno, da bi prav to povzročilo zmanjšanje standarda? Nisi namreč upošteval, da smo z osamosvojitvijo marsikaj narobe naredili. Gospodarsko in politično.

    Kaj je boljši svet? Hm. To vsak otrok zna povedati. Boljši svet je svet, v katerem moja mama prinese domov plačo, s katero bi lahko normalno živela. Je svet, v katerem so ljudje študirani, ker jih zanima študij, in so ljudje neštudirani, ker jih ne zanima študij, in ne glede na svojo izobrazbo živijo od svojega dela. Potem. Boljši svet je svet, v katerem je človeška vrsta (ena sama je, namreč) združena pod eno človeško Državo(ker je, vendarle, človeka vrsta ena sama), v katerem koncepta "državnih meja" ni, prav tako ne konceptov "ilegalne migracije", "tujcev", "podljudi", "nadljudi", "finančnega kapitala" itd. Je svet, v katerem ljudje delajo, da bi izboljšali sebe in svet. V katerem so vojne poante na koncu šal. Ko sreča ni le sen in dobrota ne ime, ko so stvari, ki skoraj so to, kar se zde…
    No, vidiš, čisto preprosto je. Gene Roddenbbery je imel prav!

    (zdravapamet)

   • ZdravaPamet bova glede mezd raje nadaljevala na forumu, verjetno bo prilika. Tam bova tudi lažje razložila kaj misliva. Mogoče zgolj to. Tvoj "znižala se je, ker se je lahko" meni zveni bolj kot "prostostne stopnje" oziroma neodvisne možnosti gibanja teles (Wiki). Pomisliti je treba, kaj sestavlja moja ali tvojo mezdo. "Klasično gledano" je bilo to dokaj preprosto, kapitalist je delavcu plačal toliko in toliko denarnih enot (DE) za toliko in toliko ur dela ali pa kašnega drugega parametra (npr. števila kosev,…). Ena od značilnosti tega "klasičnega obdobja" je bila tudi ta, da je bil delavec izrazito specializiran. Do pikice natančno je obvladal svoje delovno mesto in le redko še katero. Recimo če je znal štancati ni znal brati strojnih risb itn. S tem sem že nekako nakazal nadaljno pot. Na trgu se začnejo pojavljati "tehniki", ki znajo tako štancati, kot brati strojne risbe. Cena dela "tehnika" je sicer nekoliko višja, vendar kapitalistu veliko ugodnejša, saj je prej plačeval dva ali tri delavce, katere sedaj nadomesti eden. Kako zdaj temu "zbiti" ceno – pa da to ni na brutalen način – ja preprosto, zgolj ohranjaš na trgu vedno večje povpraševanje kot je ponudba po tem delovnem mestu. Recimo, če je potreba 100 strojnih tehnikov, jih je potrebno sproducirati 120 ali 150. Ostane nam, da se zgolj vprašamo, ali tu obstaja kakšna "sprega", ki omogoča takšno stanje … vem da veš na kaj mislim.

    Glej to sem tako malce karikiral, bi moral biti veliko bolj natančen, saj smo danes že resnično vedno bolj v obdobju "rentništva" oziroma "kognitvnega kapitalizma", čeprav z vsemi temi pridevniki pravzparav na nek način zgrešimo v kaj se dajansko spreminja kapitalizem – ali se kar koli v biti sploh spreminja???

    ….

    Dober oziroma boljši svet? Mene ne skrbi toliko ali to zna povdati vsak otrok, vsekakor otroci naj govorijo, mene bolj skrbi glas tistih, pa jih ni veliko, imajo pa veilkansko moč, torej tistih ki pravijo, da tvoja mama še preveč zasluži, da je ona izredno velik strošek, strošek ki onemogoča konkurenčno nastopanje na ((neo)liberelnem božanstvu) trgu. In da takšen svet je slab svet in da je boljši tisti v katerem ljudje tiho delajo za pest riža, kjer zgarani otroci stari osem ali deset let zgledajo kot starci, svet v katerem idiotska hipijevska parola "umri mlad, da budeš lep leš" ni zgolj parola temveč je "člen Ustave" …

    Hm, pa smo tam, kateri je boljši svet, kateri meni, kateri tebi, tvoji mami, kateri kapitalistu ali diktatorju.

    ZdravaPamet, da ne bo pomote, napisal si lepe misli s katerimi se strinjam … ampak zavedaj se, Gene Roddenberry tava po širnem Vesolju. Midva sva trdo na Zemlji.

    Dragan Stojanović

  6. Med drugimi potrebuje tudi, v prvi vrsti: Ocenitev opravilne sposobnosti dotedanjih profesorjev v penziji. Vem za primer, ko vleče lepe denarce, ni pa več sposoben voziti avtomobila zaradi alshajmarjeve bolezni, a predava pa lahko??? DA, saj nihče tega ne preverja. In potem imamo kvalitetno izobraževanje, čega? ——

  7. Dobro bi bilo omogociti tudi vec svobode rektorju, da lahko odreagira na konkurencne ponudbe uciteljem na UL. Sedaj tega sistema ni, tako da je tezje obdrzati ljudi, ce dobijo solidno ponudbo izven UL.

  8. Jaz mislim, da bi bilo treba tudi spremeniti način ugotavljanja kvalitete zaposlenih/kandidatov. Sedaj se nabira točke in več objav ko imaš, pa naj bodo v še tako levih (ne govorim o politični usmeritvi, da bo jasno) revijah, se ti dobro štejejo. Zato predlagam sistem, ki ga imajo tudi že ponekod drugje, da upoštevajo recimo samo pet najboljših prispevkov v zadnjem obdobju. Če imaš vsega skup samo pet člankov, pa so to Nature/Science, je zagotovo bolje, kot če imaš 200 … kajvemčesa, pa enako cobiss točk. Potem naj si komisija ogleda samo te najboljše objave in se hitro vidi, kako dober je kandidat.

   • Se strinjam. V tujini ti množica nekvalitetnih objav lahko bolj škoduje, kot koristi. Kvaliteta šteje več kot kvantiteta.

  9. 1. se popolnoma strinjam
   2. se strinjam, razen tenure, kar se mene tiče je potrebno tudi resne profesorje redno ocenjevati, vsi poznamo posameznike, ki absolutno niso vec sposobni poucevanja/raziskovanja, pa se vedno zasedajo mesta. na vsakih nekaj let (npr. 5 ali 10) se mora opraviti resna ocena uspešnosti, kriteriji pa morajo biti visoki. če se kriteirjev ne dosega, bye bye
   3. recimo, treba je paziti, da menjave niso prepogoste, vsaj ponavadi traja kakšno leto da se predavatelj res uteče in so torej predavanja red dobra
   4. ja
   5. ja
   6. tu je pa treba zadeve boljše definirati

  10. Ad1. Ne razumem najboljše. Če torej prijavim projekt, moram pismo obrazložiti zakaj sem ga prijavil. Kar se pa tiče bivanja na tujih fakultetah: kakor hitro se ta zahteva zapiše v habilitacijskih kriterijih, potem postane točka, ki jo kandidat odkljuka. Na senatu faksa kjer delam sem vedno zagovarjal, da morajo biti tovrstna bivanja v tujini rezultat potrebe posameznika (projekt, usposabljanje, gostovanje), ne pa habilitacijski kriterij, ki ga bodo kandidati pač na kakršenkoli način že izpolnili.
   Ad2. Lep predlog. Vprašanje je samo ali je možno iz zdajšnjega sistema, kar tako preiti nekritično na novega ali pa morda kaže vseeno kaj iz obstoječega sistema ohraniti.

   Z ostalimi točkami se strinjam. Razen z ukinitvijo izrednega študija.

  11. Ad 2. Spodobno in pravično bi bilo, da bi enaki kriteriji veljali tudi za trenutno zaposlene za nedoločen čas. Na ta način bi se struktura zaposlenih zagotovo zelo hitro spremenila, saj mladi danes praviloma sploh nimajo možnosti, ker se pri koritu drenjajo tisti, ki so nekoč davno (takoj po diplomi) zasedli asistentska mesta, potem pa po liniji najmanjšega odpora plezali dalje ali celo obtičali pri asistenturi. Zakaj bi se morali dokazovati le novi kandidati, trenutnim asistentom in docentom pa bi bilo vse to prihranjeno, ker so imeli pač srečo, da spadajo v starejše generacije?

  12. 3. (sploh prva alineja) "Na dodiplomskem študiju mora imeti vsak temeljni predmet več možnih predavateljev in predavatelji se morajo na določen čas menjati …"

   Kdo določi čas rotacij? Ali za to takšno početje obstaja utemeljitev pedagoške stroke (kakšen vpliv ima to menjavanje, tako na predavatelja kot tudi na študente)? Koliko naj bo takšnih predavateljev na predmet? Ali smejo študentje zahtevati, da določen predavatelj nadaljuje s predavanejm določenega predmeta in onemogočijo menajvo?

   Ampak, mimo tega:

   Hudo "nevaren" predlog, predvsem v primeru, da ni zelo kakovostno in natančno reguliran. Kar pa je v naši državi pravzaprav pravilo, namreč zelo slaba regulacija. Predlog omogoča oziroma vpelje "elegantno zakonsko odstranjevanje neposlušnega kadra". Češ, Janez žal, zdaj je čas da se malce zarotiramo … ampak ker ni trenutno zate nič pametnega za počet boš/pejt ti mal …

   Lahko da jaz predloga ne razumem najbolje, tako da bi bilo dobro da se pojasni kaj in kako je s tem. Vendar točka 3., pravzaprav v celoti, meni ne diši preveč. 🙂

   Bojim se da je ta točka tipičen, "dobri nameni … pot v pekel".

   Dragan Stojanović

  13. V Nemčiji so imeli zgleda podobne debate, kot jih imamo pri nas – tako je Technische Universität München pred kratkim v reviji Nature objavila oglas, v katerem se hvalijo, da prvi v Nemčiji prehajajo na sodobni tenure sistem zaposlovanja. Oglas končajo z mislijo:

   "We have to use our traditions where they give us specific strengths. But we have to look outside for new ideas as well. The U.S.-style tenure track system is something many other countries have adopted. It is time Germany tries it as well."

   Celoten tekst:
   http://www.nature.com/naturejobs/science/articles/10.1038/nj0393

  14. Nemski sistem ima povsem specificen problem, ki ga Herrman izpostavi ze takoj na zacetku:

   "Once aboard, that professor had little chance to advance within that university, and the department had no clear way to evaluate that professor."

   To je ravno obratno kot v Sloveniji, kjer ima posameznik, ko je enkrat znotraj sistema, skoraj avtomaticne moznosti za napredovanje navzgor…

  15. Primer razpisa za učiteljsko mesto, ki je bil objavljen danes…

   9.1.2013
   FKKT, visokošolski učitelj (do 8.2.2013)

   JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

   Članica: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo

   1.Razpisano delovno mesto:

   visokošolski učitelj za področje analizne kemije na katedri za analizno kemijo
   za nedoločen čas in
   s polnim delovnim časom

   2. Pogoji za opravljanje dela:

   doktorat znanosti,
   veljavni naziv docent,
   izredni profesor, redni profesor za področje analizne kemije,
   pridobljen na Univerzi v Ljubljani,
   retorične sposobnosti, inovativnost,
   smisel za organizacijo lastnega dela in dela sodelavcev,
   aktivno znanje slovenskega jezika

   3. Kratek opis dela in nalog:

   oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje univerzitetnih in visokošolskih strokovnih izobraževalnih programov zahtevam,
   organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta,
   predavanja študentom in vodenje seminarjev na dodiplomskem študiju,
   individualno delo s študenti kot so konzultacije, tutorstvo, govorilne ure ipd.,
   preizkušanje znanja študentov kot so izpiti, kolokviji, seminarske naloge, zagovori ipd.,
   usmerjanje raziskovalnega dela in študijskih aktivnosti študentov in mentorstva študentom pri izdelavi doktorskih, magistrskih, diplomskih in drugih del,
   znanstveno raziskovalno delo.

   4. Rok za prijavo:

   Od 9.1.2013 do 8.2.2013

   http://www.uni-lj.si/novica.aspx?id=8075

   • Nekaj stvari je neverjetnih:
    – da zahtevajo ze pridobljeni naziv na UL
    – da ne zahtevajo priporocilnih pisem eminentnih kemikov
    – rok za prijavo je le en mesec(!)

    In glede na to, da je to mednarodna objava: v katerem strokovnem glasilu je bilo se objavljeno. Nature? Science? Naturejobs? Ali le v Delu…

  16. Še en "mednarodni" razpis za nedoločen čas na uni-lj. Tokrat rok samo 8 dni!

   17.1.2013
   FF, Asistent (do vključno 25.1.2013)

   JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

   Članica:
   FILOZOFSKA FAKULTETA LJUBLJANA,
   Aškerčeva 2

   1. Razpisano delovno mesto:

   ASISTENT ZA JAPONOLOGIJO (šifra DM:D010001) m/ž
   za nedoločen čas,
   s polnim delovnim časom
   2.Pogoji za opravljanje dela:

   univerzitetni diplomirani japonolog
   aktivno znanje slovenskega jezika
   izvolitev v naziv asistenta/asistentke za japonologijo

   3.Kratek opis del in nalog:

   izvajanje teoretskih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu,
   sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in drugih pedagoških aktivnostih,
   sodelovanje pri znanstveno raziskovalnem delu,
   nadzor nad delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedagoškega in raziskovalnega dela,
   sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško delo na področju stroke: znotraj in izven univerze,
   4.Rok za prijavo:
   8 dni do vključno 25.1.2013

   http://www.uni-lj.si/novica.aspx?id=8091

   • Verjetno so objavili se v Japonskih casnikih. Zaradi efektivnosti Japoncev (ali pa tistih, ki studirajo Japonscino) pa rok daljsi od 8 dni seveda ni potreben…

  17. Ponovno "mednarodni" razpis za nedoločen čas na uni-lj z rokom 8 dni!

   VF, Asistent za področje Fiziologija (do 9.2.2013)

   JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST
   Članica:
   Veterinarska fakulteta, Gerbičeva 60, Ljubljana

   1.Razpisano delovno mesto:
   Asistent za področje Fiziologija, patologija in higiena prehrane živali

   2.Pogoji za opravljanje dela:

   7. do 9. raven izobrazbe (doktor veterinarske medicine, magister veterinarske znanosti, doktor veterinarske znanosti)
   izvolitev v naziv asistent za področje Fiziologija, patologija in higiena prehrane živali
   znanje tujega jezika
   komunikativnost
   smisel za organizacijo lastnega dela in dela skupine (študentov)
   uporaba računalniških orodij.
   Trajanje zaposlitve za nedoločen čas in poln delovni čas
   VII. do IX. tarifni razred
   3.Kratek opis dela in nalog:

   vodenje teoretičnih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu
   sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih
   sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu
   nadzor nad delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedagoškega in raziskovalnega dela
   sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke
   skrbi da so nevarne snovi ustrezno in predpisano skladiščene
   skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepov
   stalno nadzira izvajanje varnostnih ukrepov in uporabo osebne varovalne opreme
   opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta
   4.Rok za prijavo:
   8 dni (od 1.2.2013 do 9.2.2013)

   http://www.uni-lj.si/novica.aspx?id=8120

  18. Primer razpisa na resni univerzi:

   Applications are invited for the above joint post of College Lecturer in Philosophy with effect from 1 September 2013. The post has a five-year fixed-term tenure, with An initial salary of £25,504 with increments to £30,424 (plus Director of Studies Allowance of c.£2,400 and the benefits of the Chandaria Fellowship at Fitzwilliam). The post, which is located in Cambridge, requires undergraduate teaching and high-quality research. It is conceived as an early career appointment at post-PhD level, with support for further skills development.

   The closing date is 10am on Wednesday 27 February 2013. Selected candidates will be called for interview on Wednesday 13 March 2013. Candidates should include with their application two PDF samples of recent work, and ask two referees to submit their references online by the closing date without waiting for a formal invitation from the College.

   College Lectureship in Philosophy (Fitzwilliam College and Churchill College) | Faculty of Philosophy UNIVERSITY OF CAMBRIDGE

   • Pa se primer razpisa na ne ravno znani univerzi, objavljen v Cern Courier

    Faculty Position in Theoretical Physics

    ABOUT THIS JOB
    Company & location
    Universidad de los Andes, Bogota, Colombia
    Closing date
    Mar 30, 2013
    Last updated
    Feb 12, 2013
    Universidad De Los Andes – Bogota, Colombia

    The Physics Department at Universidad de los Andes, Colombia, is seeking to fill a position in theoretical physics for a faculty member. We are looking for applicants with a strong theoretical background and with a wide range of research interests in the areas of Statistical Physics, Many-Body Physics, Quantum Field Theory, and Quantum Information Theory.

    A Ph.D. degree and commitment to excellence in independent research and teaching is required. Postdoctoral experience is preferred. Interested applicants should send a curriculum vitae, a description of research and teaching interests, and arrange to have three recommendation letters sent to:

    Carlos Ávila, e-mail: [email protected]
    Chairman, Physics Department, Universidad de los Andes
    A.A. 4976, Bogotá, Colombia.
    Phone (57-1)-332-4500, Fax (57-1)-332-4516.

    First review date: March 30th, 2013. Position will remain open until filled.

    Position starting date: August 2013 or January 2014
    http://cerncourier.com/cws/job/J000007536

   • Še primer razpisa na FMF UNI-LJ:

    FMF, Visokošolski učitelj (do 19. 5. 2013)

    JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

    Članica:
    UL Fakulteta za matematiko in fiziko,
    Jadranska 19,
    Ljubljana

    Razpisano delovno mesto:
    (D019001) VISOKOŠOLSKI UČITELJ za področje fizike.

    Število razpisanih delovnih mest: 1,
    Šifra delovnega mesta: D019001,
    Šifra naziva: 1, 2 ali 3.
    Naziv: docent/izredni profesor/redni profesor za področje fizike.
    Tarifni razred: IX.
    Plačna podskupina: D1,
    Trajanje zaposlitve: za nedoločen čas.
    Začetek zaposlitve: v študijskem letu 2013/2014.
    Pogoji za opravljanje dela:

    zahtevana izobrazba: doktor znanosti s področja fizike;
    ob zaposlitvi veljaven habilitacijski naziv docenta, izrednega profesorja ali rednega profesorja za področje fizike, sprejet na UL;
    retorične sposobnosti,
    inovativnost,
    smisel za organizacijo lastnega dela in dela sodelavcev.
    Opis delovnega mesta:

    oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje visokošolskih strokovnih izobraževalnih programov zahtevam
    organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta (asistentov, tehničnih in drugih sodelavcev)
    predavanja študentom, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti pri predmetu,
    vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in preizkusov
    mentorstva študentom pri izdelavi diplomskih nalog in drugih del
    sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško delo na področju stroke (nostrifikacije, itd.)
    znanstveno-raziskovalno delo, proučevanje in razvijanje konceptov, teorij in metod
    skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih
    opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta
    Datum objave: 18. 2. 2013.

    Rok za prijavo: 90 dni, od 18. 2. 2013 do 19. 5. 2013.

    Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na naslov:
    UL Fakulteta za matematiko in fiziko,
    Kadrovska služba
    Jadranska 19, 1000 Ljubljana

    http://www.uni-lj.si/novica.aspx?id=8161

   • Lepo, da je razpisni rok 90 dni. Upajmo, da bodo oglaševali tudi v tujini. Me zanima, če bo to mesto dobil Kerševan ali kdo od zunanjih kandidatov…

   • "ob zaposlitvi veljaven habilitacijski naziv docenta, izrednega profesorja ali rednega profesorja za področje fizike, sprejet na UL"

    kot kaze ne bodo oglasevali v tujini…

  19. Spoštovani,
   Z zanimanjem sem prebral predloge za boljšo univerzo. V veliki meri se ujemajo z mojimi pogledi in tudi z zapisanim v rektorskem programu. Zato le nekaj dodatnih komentarjev.
   1. Sem za odgovorno odločanje. Vsebinski okvir odločitvam je v Strategiji UL, v zapisanih vrednotah, poslanstvu, viziji in ciljih. Vodstva univerze in fakultet morajo določiti še prioritete. Če ima na primer prednost kakovost, morajo biti k temu naravnane vse odločitve.
   2. Univerza potrebuje celovito kadrovsko politiko. Predlagane sestavine so dobre. Menim pa, da morajo tudi profesorji zaposleni za nedoločen čas dosegati pričakovana merila, kost so objave, pridobivanje projektov, dobra ocena pedagoškega dela itd., da lahko dolgoročno ostanejo v tej vlogi.
   3. Zelo podpiram povezovanje med predmeti, disciplinami, enotami in fakultetami. Idejo o enem predmetu z menjavo predavateljev ali izbiro med njimi na eni članici bi lahko dopolnili tudi z izbiranjem takih predmetov na različnih članicah, če se denimo Temelji ekonomije predavajo na več družboslovnih fakultetah.
   4. Nagrajevanje po uspešnosti vsekakor. Lahko bi zares zaživelo ob izstopu univerze iz sistema javnih uslužbence. Potrebujemo zakon o univerzi. Predlagam prožno kombiniranje pedagoškega in raziskovalnega dela oziroma obeh statusov skladno s pridobivanjem in ugašanjem projektov, kjer so možnosti letnega načrtovanja manjše kot na pedagoškem področju.
   5. Čim manj birokracije da, a brez pravil ne gre, kakor to tudi pisci ugotavljate v točkah 1 in 2. Po mojem gre tu za vprašanje sprotnega spremljanja in evalvacije posameznih postokov, kakor tudi za njihovo ažurno spreminjanje, kjer se kažejo težave.
   6. Izredni študij za zaposlene mora ostati, za tiste, ki se ne morejo vpisati po redni poti pa soglašam, da ne. Vendar pa morajo biti tudi na izrednem študiju doseženi predpisani standardi, ki zagotavljajo enakovrednost znanja in diplom ob koncu študija na izbranem programu. Rešitev vidim v podaljšanju trajanja izrednega študija.

   Kandiat za rektorja UL
   Prof. dr. Ivan Svetlik

   • K drugi tocki – za redne profesorje, ki niso raziskovalno dejavni bi moralo biti normalno, da se jim dvigne pedagoska obremenitev. Morda bi bilo najlazje, ce bi fakultetam oz. oddelkom samim prepustili, da odlocajo o tovrstnih obremenitvah ljudi.

  20. In se ena: velik problem UL je (in bo verjetno v prihodnosti celo bolj perec), da nima sistema, po katerem bi se lahko hitro odzvala na to, ce kateri od njenih raziskovalcev prejme konkurencno ponudbo od drugod (ce si ga seveda zelijo obdrzati). Ste morda razmisljali kaj bi lahko kot rektor naredili v tej smer?

  PUSTITE KOMENTAR

  Vpiši svoj komentar!
  Prosimo vpišite svoje ime

  This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.